Četiri godine traže ubicu „glave“ porodice Roganović

Hronika 25. jun. 202117:13
Podeli:
Foto:EPA-EFE/BORIS PEJOVIC

Nadležni istražni organi ni nakon skoro četiri godine nisu identifikovali ubicu Novljanina Nika Roganovića koji je ubijen 26. jula 2017. godine u Herceg Novom. Istraga je bez zvaničnog pomaka, a ono što je urađeno jesu saslušanja svedoka i određena veštačenja.

Pre­ma ranijim sum­nja­ma po­li­ci­je, smr­to­no­sne hi­ce u Ro­ga­no­vi­ća is­pa­li­la su naj­ma­nje dvo­ji­ca napa­da­ča, u her­ceg­nov­skom na­se­lju Du­bra­va. Ro­ga­no­vić je napdanut kada se iz lo­ka­la vra­ćao pre­ma sta­nu, ka­da su nje­go­vom vo­zi­lu pri­šle ubi­ce i is­pa­li­le vi­še me­ta­ka u nje­go­vom prav­cu. No­vlja­nin je po­vre­da­ma pod­le­gao na pu­tu pre­ma her­ceg­nov­skoj bol­ni­ci.

„Predmet formiran povodom ubistva N.R., nalazi se u fazi izviđaja, tokom kojeg je doneto više naredbi za sva neophodna veštačenja i u svojstvu svedoka saslušana određena lica, a do sada preduzete mere i radnje nisu dale rezultate u identifikaciji izvršilaca ovog krivičnog dela“, odgovorila je na pitanja Dana državna tužiteljka i portparolka Lepa Medenica.

Is­tra­ži­te­lji su sum­nja­li da je li­kvi­da­ci­ja Ni­ka Ro­ga­no­vi­ća na­sta­vak su­ko­ba za­va­đe­nih ko­tor­skih kla­no­va, „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog”. Istraga sumnja da je Roganović duže vrijeme praćen i da su ubice imale pomagače i logističku podršku.

No­vlja­nin je upucan u Uli­ci Spa­si­ća i Ma­še­re, u blizini sta­na. Iz Upra­ve po­li­ci­je ranije je sa­op­šte­no da in­ten­ziv­no ra­de na ra­svje­tlja­va­nju ubi­stva.

„Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a, Cen­tra bez­bed­no­sti Her­ceg No­vi in­ten­ziv­no ra­de na rasve­tlja­va­nju ubi­stva N. R. (66) iz Her­ceg No­vog, ko­je se do­go­di­lo u to­ku no­ći 25/26. 7. 2017. go­di­ne u na­se­lju Du­bra­va, u Her­ceg No­vom. Na­i­me, u na­ve­de­nom pe­ri­o­du, oko 1.20, za­sad ne­po­zna­ta li­ca su pri­šla vo­zi­lu u ko­jem se na­la­zio N.R. i u nje­go­vom prav­cu is­pa­li­li vi­še hi­ta­ca iz va­tre­nog oruž­ja, od ko­jih je N.R. pre­mi­nuo. O do­ga­đa­ju je oba­ve­šten dr­žav­ni tu­ži­lac u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci, ko­ji je na li­cu me­sta iz­vr­šio uvi­đaj sa po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma. Slu­žbe­ni­ci CB Her­ceg No­vi i dru­gih or­ga­ni­za­ci­o­nih je­di­ni­ca pred­u­zi­ma­ju in­ten­ziv­ne me­re i rad­nje na iden­ti­fi­ko­va­nju i pro­na­la­že­nju iz­vr­ši­la­ca ovog kri­vič­nog de­la“, sa­op­šte­no je ranije iz Upra­ve po­li­ci­je.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar