Javna opomena profesoru zbog doktorata Siniše Malog

Politika 04. feb. 202110:42
Podeli:
Siniša Mali Foto:TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC

Ekonomski fakultet izrekao je javnu opomenu profesoru Draganu Đuričinu kao članu Komisije za odbranu doktorata koja je sačinila i Izveštaj o odbranjenoj disertaciji Siniše Malog. U odluci koju je potpisao dekan Ekonomskog fakulteta navodi se da je profesor Đuričin i nakon iznetih javnih sumnji da je doktorat Siniše Malog plagijat umesto da izvrši proveru, ostao pri navodima da postoji originalni naučni doprinos, a da navodi u medijima nisu verodostojni i - potpisao izveštaj. Time je, prema mišljenju Etičke komisije Ekonomskog fakulteta, povredio dva člana Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu.

Kako piše Insajder, dekan Ekonomskog fakulteta Branislav Boričić potvrdio je da je odluka doneta i da je konačna, jer se ni jedna od strana nije žalila.

„Na sednici Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta ta odluka je doneta i javno saopštena, kako to predviđa odgovarajući pravilnik“, naveo je profesor Boričić u odgovoru na pitanja Insajdera.

Zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja Univerzitetu je uputila grupa profesora Beogradskog univerziteta. O tome da li su ili ne profesori prekršili Kodeks odlučuje Etička komisija fakulteta.

Dekan Ekonomskog fakuleta smatra da ovakvi postupci mogu smanjiti plagiranje i neakademsko ponašanje.

„U svakom slučaju smatram da vođenje postupaka vezanih za plagijarizam i javno izricanje mera koje osuđuju takve pojave doprinosi smanjenju slučajeva neakademskog ponašanja članova akademske zajednice“, objašnjava dekan Ekonomskog fakulteta.

U odluci u koju je Insajder imao uvid navodi se da se javna opomena ne odnosi na samu odbranu doktorata, jer tada, prema mišljenju Etičke komisije, Dragan Đuričin kao član Komisije nije nužno morao da zna da su delovi doktorata Siniše Malog plagijat, budući da još nisu bili dostupni softveri kojima bi se to proverilo.

Profesor Dragan Đuričin je, naime, Kodeks prekršio kada je 2014. sa drugim članovima komisije potpisao Izveštaj o odbranjenoj doktorskoj disertaciji. Dva od tri člana Etičke komisija Ekonomskog fakulteta smatraju da on tada nije postupio savesno stoga što je „ignorisao značaj pitanja plagijata”.

Pre toga su već u medijima bile objavljene sumnje u originalnost rada Siniše Malog i Rektorat Beogradskog univerziteta je tražio od Fakulteta organizacionih nauka da se o tim sumnjama izjasni.

„Profesor dr Dragan Đuričin, umesto da se izjasni o eksplicitnom pitanju o originalnosti doktorske disertacije Siniše Malog, zajedno s drugim članovima Komisije, zadržao se na oceni da postoji originalni naučni doprinos i da ’suštinski deo navoda u medijima nije verodostojan’. Profesor dr Drgan Đuričin je bio dužan da, povodom iznetih sumnji o originalnosti doktorske disertacije Siniše Malog i javno dostupnih dokaza, pre potpisivanja Izveštaja, naknadno izvrši proveru doktorske disertacije“, utvrdila je većinom glasova Etička komisija Ekonomskog fakulteta.

Za izricanje javne opomene glasala su dva od tri člana Etičke komisije Fakulteta koji imali u vidu težinu povreda Kodeksa profesiolane etike, ali i štetu nanetu ugledu Fakulteta i Univeziteta. U predlogu su naveli da je ta mera najadekvatnija kako bi se bi se ubuduće izbegle takve i slične povrede Kodeksa.

„Time se skreće pažnja da se odgovornost članova Komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija nastavlja i nakon same odbrane“, navodi se u odluci.

Profesor Đuričin je, prema ovoj odluci, povredio član 17. Kodeksa koji navodi da je nastavnik dužan da savesno proveri svaki pisani rad studenta i da obrati posebnu pažnju na to da li taj rad sadrži neki od oblika neakademskog ponašanja, među kojima je i plagijat. Etička komisija smatra i da je povredio član 6. Kodeksa u kome se navodi da su članovi univerzitetske zajednice dužni da čuvaju integritet Univerziteta i rade savesno.

Fakultet, odnosno Univerzitet u slučaju povrede Kodeksa profesionalne etike može doneti jednu od tri mere u zavisnosti od težine povrede – opomenu, javnu opomenu i javnu osudu. Javna opomena se čita na Nastavno-naučnom veću.

Profesor Dragan Đuričin javio se na telefon, ali je nakon predstavljanja novinarke Insajdera i navođenja teme o kojoj bi želela da razgovara, samo rekao: „Ja vas ne poznajem, doviđenja“.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar