Foto: google.com/maps

Pri­ja­te­lji Pe­tra K. (74), bla­ga­j­ni­ka Cr­kve Sve­tog Va­zne­se­nja Go­spod­njeg u Su­bo­ti­ci, ko­ga je pre­kju­če po­ku­šao da ubi­je sin Mi­lan K. (42), ka­žu da je on pla­ni­rao da ove ne­de­lje odve­de si­na u ma­na­stir ka­ko bi po­ku­ša­li da pro­na­đu spa­se­nje.

„Pe­tar je ozbi­ljan čo­vek, du­bo­ke ve­re i em­pa­ti­je, ku­l­tu­ran i obra­zo­van, a svo­ju mu­ku je no­sio ti­ho, ne go­vo­re­ći o njoj. Sin mu je psi­hi­č­ki obo­leo i po­ku­ša­va­li su da mu po­mo­g­nu. Baš ovog vi­ke­n­da na­me­ra­vao je da za­jed­no po­đu do ma­na­sti­ra Tu­ma­ne, da i ta­mo po­ku­ša­ju da na­đu spo­koj i spa­se­nje. Dok se ba­vio tom mi­šlju, za­ma­lo da do­đe do tra­ge­di­je“, ka­že pri­ja­te­lj ra­nje­nog čo­ve­ka.

Mi­lan K. se u po­ne­de­ljak ušu­njao u oče­vu ka­n­ce­la­ri­ju u cr­kve­noj op­šti­ni i izbo ga po vra­tu, li­cu i gru­di­ma, a ve­ću tra­ge­di­ju spre­či­li su sve­šte­ni­ci.

„Su­bo­ti­čan­ka ko­ja je do­šla po sta­ro­slo­ve­n­ski pre­vod do­ku­men­ta vi­de­la je da je Pe­tar uspeo kr­vav da istr­či. Sve je izgle­da­lo dra­ma­ti­č­no, mi­sli­li smo da ne­će pre­ži­ve­ti“, ka­že sa­go­vor­nik i do­da­je da se ra­nje­ni opo­ra­vlja u bo­l­ni­ci, dok je osu­m­nji­če­ni u pri­tvo­ru.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar