Udurženje za javno zdravlje Srbije na čelu sa dr Dragoslavom Popovićem uputilo je otvoreno pismo ministarki zdravlja Danici Grujičić nakon što je gostojući u emisiji rekla da da se zavodi za javno zdravlje javljaju kada nemaju dovoljno novca da podele plate. Tim povodom oglasilo se i Ministarstvo zdravlja, u kojem je, za Nova.rs, najavljeno da će u maju biti održan veliki sastanak ministarke Grujičić sa direktorima zavoda za javno zdravlje iz cele Srbije.

Na sastanku će se govoriti o organizaciji rada i ulozi zavoda za javno zdravlje u Srbiji. U otvorenom pismu, adresiranom na ministarku zdravlja, upućen je i poziv na dijalog, a po svemu sudeći to će se i desiti.

Podsećamo vas na sadržaj pisma koji je izazvao reakciju javnosti, ali i Ministarsva zdravlja, pošto je ubrzo usledio poziv na razgovor. Podsećamo, u Srbiji postoji 24 lokalna zavoda za javno zdravlje.

„Poštovana prof. dr Grujičić,

Prepoznajući Vaš entuzijazam za rešavanje složenih pitanja koja se tiču reforme sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije, želimo da razjasnimo eventualne nejasnoće koje su nastale u vezi sa Vašom izjavom u emisiji „Jasno kao dan“ 7. aprila 2023. godine.

U pomenutoj emisiji naveli ste „da moramo da vidimo kakva je uloga naših zavoda za javno zdravlje“ odnosno „oni (zavodi) se jave kada nemaju dovoljno novca da podele plate“.

Kao članovi Udruženja za javno zdravlje Srbije osećamo dužnost da našim sugrađanima pružimo kratak pregled ključnih uloga mreže instituta i zavoda za javno zdravlje koji su od 1924. godine oslonac našeg sistema zdravstvene zaštite.

Nadležnosti mreže instituta i zavoda za javno zdravlje bliže su određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju i Strategijom o javnom zdravlju u Republici Srbiji 2018-2026. godine.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, uloga zavoda za javno zdravlje je da:

1. Prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva, higijensko-epidemiološku situaciju i faktore rizika iz životne sredine koji mogu štetno uticati na zdravlje ljudi i o tome
izveštava nadležne organe i javnost;

2. Prati i analizira zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva;

3. Predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe namenjene očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva, prati njihovo sprovođenje i vrši njihovu evaluaciju;

4. Vrši informisanje i edukaciju stanovništva za usvajanje zdravih stilova života I sprečavanje i suzbijanje rizičnih ponašanja;

5. Vrši informisanje i edukaciju stanovništva o načinima očuvanja i unapređenja stanja životne sredine, kao i preveniranju štetnog dejstva faktora rizika iz životne sredine;

6. Vrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite;

7. Sprovodi sanitarno-higijenski i epidemiološki nadzor i vrši preduzimanje mera u cilju sprečavanja i suzbijanja bolesti, u skladu sa zakonom;
8. Vrši planiranje kadrova u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini;

9. Učestvuje u razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema;

10. Vrši istraživanja u oblastima javnog zdravlja;

11. Sarađuje i razvija partnerstvo sa učesnicima u oblasti javnog zdravlja na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva, u skladu sa zakonom;

12. Sprovodi i koordinira aktivnosti javnog zdravlja u kriznim i vanrednim situacijama, u skladu sa zakonom;

13. Obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Iz ovoga logično sledi da složena delatnost zavoda teško može da se smesti ‘u okvire zdravstvenih centara gde će se baviti isključivo preventivom sa lekarima opšte prakse’ niti se može redukovati na ‘organizovanje skrininga’ ili ‘analizu zemljišta, tla i vode’ kao što ste naveli u emisiji.

Podsećamo da delatnost javnog zdravlja čini opšti interes građana Republike Srbije i da se ne može vrednovati na identičan način kao što je to slučaj sa sektorom industrije, energetike ili turizma, niti se može prepustiti zakonima tržišta i privatnog kapitala.

U tom svetlu, raduje nas vaša izjava da je delatnost javnog zdravlja ‘još jedan od izazova koji stoje pred Ministarstvom zdravlja, i da je taj izazov učiniti ovu delatnost boljom, efikasnijom i kvalitetnijom.

Pozivamo Ministarstvo zdravlja da pokrene dijalog sa nosiocima i učesnicima u oblastima delovanja javnog zdravlja, a u vezi sa složenim pitanjima koja se tiču unapređenja zakonodavnog okvira, finansiranja, kadriranja i organizacije celokupnog sistema javnog zdravlja. Još jednom potvrđujemo svoju zainteresovanost da maksimalno doprinesemo tom procesu i načinimo zdravstveni sistem Srbije efikasnijim i otpornijim na aktuelne i buduće javnozdravstvene krize“, zaključuje se u pismu.

Bonus video: Kada će nam ozdraviti zdravstvo?

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar