Foto: Printscreen/YouTube/TV Subotica/Nova.rs

Gradonačelnik Subotice reagovao je povodom teksta objavljenog na portalu Nova.rs 18.11. 2022. godine pod nazivom "Bahati gradonačelnik Subotice sipa milione u bivši hotel Darka Šarića na Paliću".

Reagovanje prenosimo u celosti:

„Netačni su navodi navedene objave u vezi korišćenja usluga hotela „Prezident“ na Paliću. Ugovor o pružanju ugostiteljske usluge – hotelske usluge za naručioca Gradonačelnik, zaključen je saglasno odredbama člana 27. stav 1. tačka 3) važećeg Zakona o javnim nabavkama sa „DOO Palić Subotica – u stečaju“. Predmet navedenog ugovora sa aneksom, su ugostiteljske usluge – hotelske usluge, u svemu prema specifikaciji naručioca i prihvaćenoj ponudi pružaoca usluge, što znači da je predmet usluge bliže odrećen pomenutim dokumentima, a koji su sastavni deo istog.

Netačan je navod da se ugovoreni iznos ne može menjati, obzirom da je ugovorom precizno definisano da se ne mogu menjati jedinične cene, a što je aneksom i ugovoreno.

Saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama, ne postoji smetnja za zaključenje gore pomenutog ugovora i aneksa, obzirom da su u pitanju nabavke na koje se zakon ne primenjuje u skladu Zakonom o javnim nabavkama, U Vašoj objavi, ističe se da je zaključen ugovor za potrebe manifestacija kultura od posebnog interesa za Grad Suboticu, takođe je netačan navod da je u pitanju već pomenuti hotel „Prezident“.
Ugovor je zaključen za potrebe naručioca, Gradsko veće Grada Subotice sa „DOO Palić Subotica – u stečaju“. Ugovor o pružanju pomenutih usluga zaključen je u svemu saglasno odredbama člana 27. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa potrebama oba naručioca, i Gradskog veća i Gradonačelnika, za pružanje ugostiteljskih – hotelskih usluga, hotel je trebao da zadovolji određene i tehničke i poslovne kapacitete, između ostalog da ne bude udaljen od sedišta naručioca i da ima i parking za autobus, shodno tome ispitivanjem tržišta upućen je poziv za podnošenje ponuda.

Ugovor o pružanju pravnih usluga zaključen je saglasno članu 12. stav 1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama takođe u pitanju su nabavke na koje se zakon neprimenjuje, saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama, kao i Ugovor o nabavci usluge fotografisanja i obrade fotografija saglasno članu 27. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama.

Ugovor u vezi nabavke usluga fotografisanja i obrade fotografija zaključen je za naručioca Gradsko veće Grada Subotice, a čiji je između ostalog predmet fotografisanje protokolarnih susreta i događaja koje organizuje ili su od značaja za Grad Suboticu.

Svi pomenuti ugovori, odnosno sprovedene nabavke navedene u Vašoj objavi zaključene su u svemu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama“.

 

Komentari

Svi komentari (0)