Kredit za kupovinu automobila je za mnoge građane Srbije jedini način da dođu do vozila, a dokumentacija koja je potrebna kako bi banka odobrila ovu vrstu pozajmice zavisi od toga da li za kredit aplicira neko ko je stalno zaposlen, penzioner ili paušalac.

Dokumentacija potrebna za podizanje auto kredita zapravo zavisi od toga da li ovu pozajmicu podiže neko ko je stalno zaposlen ili ipak ima ugovor na određeno vreme, penzioner ili pak paušalac.

Foto: Shutterstock

Naravno, u zavisnosti od banke, može da bude potreban još neki, dodatni dokument, ali ovo su oni koje će tražiti svaka banka.

Dokumentacija za stalno zaposlene

Građani koji žele da podignu kredit za kupovinu automobila ili motora, a stalno su zaposleni, treba da pripreme pre svega lični identifikacioni dokument, dakle ličnu kartu ili pasoš, a ovo se, naravno, odnosi i na sve ostale grupe bankarskih klijenata.

Potom, potrebna je potvrda o visini primanja koju overava poslodavac, a ako poslodavac na potvrdi nije naveo neto i bruto iznos plate, klijent treba da dostavi overene platne listiće za prethodna tri meseca.

PROČITAJTE JOŠ

Takođe je potrebna izjava o prenosu plate u banku koja odobrava kredit, kao i izvod sa računa, ukoliko klijent ima račun u drugoj banci, za protekli period, koji uglavnom varira od tri do osam meseci.

Dokumentacija za zaposlene na određeno vreme

Postoje banke koje odobravaju keš kredit i za zaposlene na određeno vreme, kao i zaposlene koji imaju ugovor “za stalno”, ali tek na nekoliko meseci, uglavnom tri, i to jedino ako poslednja rata kredita ne sme da dospe na naplatu nakon datuma isticanja ugovora.

Pored ličnog dokumenta, u ovom slučaju treba dostaviti, na prvom mestu, ugovor o radu ili kopiju radne knjižice, a potom i izvod sa računa u banci sa kojeg banka može da utvrdi prilive plate za protekli vremenski period, uglavno, bar tri meseca ili, s druge strane, PPP PD1 obrazac za isti period, što je zapravo poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima.

Istu dokumentaciju treba da dostave i zaposleni koji imaju ugovor “za stalno”, ali tek tri meseca ili kraće.

Foto:Shutterstock

Dokumentacija za “domaće penzionere”

Pojedine banke nude opciju i penzionerima da podignu kredit za automobil, ali samo ukoliko imaju manje od 70 godina.

Oni koji odluče da uzmu ovakvu pozajmicu treba da dostave penzioni ček za protekli period, uglavnom od mesec dana do tri meseca ili, ukoliko ne raspolažu čekovima, potvrdu o visini primanja sa naznakom o iznosu penzije, koju overava PIO fond.

PROČITAJTE JOŠ

Dalje, penzioneri treba da dostave i ovlašćenje za prenos penzije na tekući račun banke kod koje žele da se zaduže, dok neke banke nude potencijalnim klijentima opciju da, ukoliko ne žele da prenesu penziju, onda treba da dostave administrativnu zabranu AZ1 i AZ2.

I penzioneri treba da dostave izvod sa računa za određeni period, uglavnom tri meseca.

Dokumentacija za “devizne” penzionere

Neke banke nude opcije zaduživanja i za devizne penzionere.

Foto: Shutterstock

U slučaju da penzioneru primanja “ležu” na račun banke u kojoj želi da podigne kredit, onda treba da dostavi rešenje penziopnog fonda iz inostranstva koji mu isplaćuje penziju, najčešće za prethodna tri meseca, naravno prevedeno na srpski jezik i overeno kod tumača. Za isti period treba da dostavi i izvod po računu.

S druge strane, ako penzioner prima penziju preko specijalizovane Agencije za inostrane penzije, onda treba da dostavi uglavnom tromesečni izvod sa računa iz banke u kojoj prima penziju, a potrebna je i potvrda agenta koji vrši isplatu, da se radi o isplati po osnovu penzije, što se dokazuje kopijom SWIFT-a za poslednje tri uplate i zbirnim spiskom za rasknjižavanje penzija.

Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Dokumentacija za paušalce

Samozaposleni bankarski klijenti, paušalci, koji apliciraju za auto kredit, treba da dostave akontaciono rešenje za prethodnu poslovnu godinu, što je uverenje iz Poreske uprave o visini poreske osnovice na koju se plaćaju porezi i doprinosi.

Potom, sledeći dokument je uverenje o plaćenom porezu, i to ne starije od 30 dana, s tim da, ukoliko je na uverenju navedena mesečna osnovica ili zarada, onda nije potrebno akontaciono rešenje.

Nakon toga, paušalac treba da dostavi promet po računu za dve godine, kao i promet po računu tekuće godine, odnosno potvrdu o prometu u banci. Na kraju, treba da preda i OP obrazac, što je zapravo vrsta potvrde koja se dobija kod notara, a koja služi kao dokaz da je potpis ovlašćenog lica tačan i da ta osoba zaista ima ovlašenje da predstavlja neko privredno društvo.

Dokumentacija za paušalce sa dodatnim ugovorima

Paušalci koji imaju dodatne ugovore sa firmama, prilikom apliciranja za auto kredit, treba da dostave banci akontaciono rešeje za prethodnu poslovnu godinu, ali i uverenje o plaćenom porezu koje nije starije od 30 dana. U slučaju da je na uverenju navedena mesečna osnovica ili zarada, onda nije potrebno akontaciono rešenje. Naredni potrebni dokument je ugovor sa kompanijom, čiji rok važenja mora biti u skladu sa rokom otplate kredita ili na neodređeno vreme.

Foto:shutterstock

Treba imati u vidu da banke uglavnom traže da firma sa kojom je paušalac sklopio ugovor posluje barem dve godine, a ako kompanija ipak posluje kraće, dodatni uslov je da klijent dokumentuje sva svoja prethodna angažovanja u drugim firmama, za najmanje dve godine unazad. Pored prometa po računu za te dve godine, potrebno je da svako pojedinačno angažovanje nije bilo kraće od šest meseci do godinu dana, što paušalac dokazuje tako što dostavlja banci svaki pojedinačni ugovor na uvid, kao i promet po računu po kom se vide uplate.

U slučaju da paušalac koji aplicira za auto kredit ima potpisan ugovor o saradnji sa kompanijom koja nije registrovana u Srbiji, prvi uslov koji mora da bude ispunjen je da ta kompanija postoji ponovo najmanje dve godine.

Pored toga, klijent treba da dostavi promet po računu iz banke, po kojem se vide uplate po ugovoru za minimum godinu dana. Klijent, međutim, može da aplicira za kredit iako je ugovor sa tom firmom kraći od dve godine, ali nikako kraći od tri meseca, i to samo pod uslovom da dostavi dokaze o postojanju angažmana na istim poslovima sa drugim poslodavcima – ugovor o saradnji sa mesečnom, kvartalnom, polugodišnjom ili godišnjom nadoknadom, ugovor o stalnom radnom odnosu i izvod po računu, u trajanju od najmanje 12 meseci.

Foto: Shutterstock

Konačno, potreban je OP obrazac.

Dokumentacija za preduzetnike sa prostim/dvojnim knjigovodstvom

Ova grupa građana prilikom podizanja kredita za kupovinu motornog vozila treba da dostavi akontaciono rešenje za prethodnu poslovnu godinu, konačno poresko rešenje, poresku prijavu za akontaciono utvrđivanje poreza – obrazac PPDG – 1S ili izvod iz pojedinačne poreske prijave PPP PD 1 (šestomesečni pregled), u slučaju da se klijent opredelio za samooporezivanje.

Potreban je i šestomesečni izvod sa računa iz banke gde prima zaradu, kao i uverenje o plaćenom porezu, i to ne starije od 30 dana, ukoliko Poreska uprava na istoj naznači iznos prijavljenog ličnog dohotka za preduzetnika.

Foto:TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Ukoliko je, pak, na uverenju navedena mesečna osnovica ili zarada, akontaciono rešenje nije potrebno.

Ipak, potrebni su još i finansijski izveštaji za poslednje dve godine, bruto bilansi za tekuću godinu i OP obrazac.

Dokumentacija za vlasnike firmi

Vlasnici firmi koji apliciraju za auto kredit treba da dostave uverenje Poreske uprave o izmirenim porezima sa danom podnošenja zahteva i o visini poreske osnovice za prethodna tri meseca, ne starije od 30 dana.

Pored toga, vlasnicima firmi je, kako navode iz banaka, potrebna potvrda o visini primanja, kao i promet po računu banke gde prima zaradu, i to za prethodnih godinu dana, kao i OP obrazac.

Dokumentacija za sve koristnike auto kredita

Prvi dokument koji treba da pripreme apsolutno svi građani koji apliciraju za auto kredit je identifikacioni dokument, dakle lična karta ili pasoš.

Foto:shutterstock

Potom, potrebni su profaktura, faktura ili ugovor o kupoprodaji, a pre plasiranja kredita, u dokumentu mora da postoji broj motora I šasije.

Svi korisnici auto kredita, nevezano za to kojoj grupi pripadaju, a koji su odabrali i kasko osiguranje, odnosno osiguranje automobila, treba da dostave polisu osiguranja na kojoj pravo naplate ima banka, ugovor o zalogu, izjavu zalogodavca da je saglasan sa upisom u Registar zaloga, kopiju zagteva za upis, potvrdu prijema zahteva za upis i dokaz o uplati naknade za upis zaloga.

Nakon realizacije kredita, klijenti treba da dostave fotokopiju saobraćajne dozvole.

Dokumentacija za plasiranje kredita

Za plasiranje kredita, klijenti treba da dostave ličnu menicu, a menicu firme treba da pripreme oni koji su samozaposleni, odnosno paušalci i preduzetnici sa prostim i dvojnim knjigovodstvom. Zatim, banka će tražiti i administrativnu zabranu ukoliko klijent ne prima platu preko računa u banci u kojoj se zadužuje ili u zavisnosti od procene kreditnog rizika banke. Na kraju, klijent treba da dostavi i polisu životnog ili osiguranja od nezaposlenosti, ukoliko je odabrao da se obezbedi na ovaj način, mada to nije obavezno.

BONUS VIDEO Podcast Snaga uma i UniCredit banka – Mirjana Đorđević: Sve što treba da znate pre podizanja keš kredita

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare