Ilustracija Foto: N1

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal, danas je u postupku koji se vodi protiv optužene Biljane Jovanović, doneo i javno objavio presudu kojom su proglašeni krivim: Optužena Biljana Jovanović, optuženi Goran Kostić, optuženi Slobodan Bajin i optuženi Dušan Borovica da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi sa stavom 1 u saizvršilaštvu u vezi sa članom 33 i 61 Krivičnog zakonika.

Sud ih je osudio na sledeći način:

Optuženu Biljanu Jovanović na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) meseci u koju kaznu joj se na osnovu odredbe čl. 63 stav 1 KZ-a uračunava vreme provedeno u pritvoru u periodu od 23.03.2013.godine do 10.09.2013.godine.

Gorana Kostića na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dve) godine u koju kaznu mu se na osnovu odredbe čl. 63 stav 1 KZ-a uračunava vreme provedeno u pritvoru u periodu od 23.05.2013.godine do 06.09.2013.godine.

Slobodana Bajina na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dve) godine i 6 (šest) meseci u koju kaznu mu se na osnovu odredbe čl. 63 stav 1 KZ-a uračunava vreme provedeno u pritvoru u periodu od 23.03.2013.godine do 10.09.2013.godine i Dušana Borovicu na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) meseci u koju kaznu mu se na osnovu odredbe čl.63 st.1 KZ uračunava vreme provedeno u pritvoru u periodu od 08.05.2013.godine do 06.06.2013.godine.

Pročitajte još:

Na osnovu odredbe čl.91 i 92 KZ obavezana su privredna društva „Borovica transport“ d.o.o. Ruma, „Borovica transport – put“ d.o.o. Ruma, „Panonija putevi“ d.o.o. Ruma, „Sremski putevi“ d.o.o. Ruma, „Putevi“ a.d. Sremska Mitrovica, „Vojvodina put-Zrenjanin“ a.d. Zrenjanin, „Hidrograđevinar“ a.d. Sremska Mitrovica, „Dunav grupa agregati“ d.o.o. Novi Sad, i „Napredak“ a.d. Apatin da na ime imovinske koristi pribavljene krivičnim delom plate solidarno u korist budžeta Republike Srbije iznos od 2.518.524.375,00 dinara, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Na osnovu odredbe čl.258 st.4 ZKP oštećena Autonomna Pokrajina Vojvodina upućuje se na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva.

Na osnovu člana 264 stav 1 i 3 u vezi člana 261 i 262 ZKP, obavezuju se optužena Biljana Jovanović, optuženi Goran Kostić, optuženi Slobodan Bajin i optuženi Dušan Borovica da naknade troškove krivičnog postupka, o čijoj visini će sud naknadno odlučiti posebnim rešenjem kao i da plate troškove sudskog paušala u iznosu od po 50.000,00 (pedesethiljada) dinara, u roku od 15 (petnaest) dana, od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu putem ovoga suda, u roku od 15 dana.

BONUS VIDEO: Hapšenje dilera heroina u Beogradu

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram