Sve o novom pravilniku protiv seksualnog zlostavljanja na BU

Društvo 14. jul. 202122:39 > 23:12
Podeli:
seksualno uznemiravanje
Foto:Shutterstock

U novom pravilniku protiv seksualnog uznemiravanja na Beogradskom univerzitetu kao prekršaj navodi se i upućivanje opaski u vezi pola, roda, seksualne orijentacije, a koje su protivne volji druge osobe, kao i seksualno intoniran govor tela. Nalaže se i hitno postupanje u ovim slučajevima.

Seksualno uznemiravanje u visokoškolskim ustanovama je tema o kojoj se sve glasnije govori u javnosti. Ovo je tabu koji se polako razbija i sve je više onih koji su spremni da se sa time suoče i protiv toga javno pobune. Univerzitet u Beogradu zato je nedavno usvojio Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja.

„Shvatili smo da propisi koje imamo nedovoljno preciziraju ovakve vrste nepočinstava i da je neophodno izdvojiti to u jedan poseban pravilnik, u skladu sa važećim državnim propisima i konvencijama koje je Republika Srbija potpisala. U tom duhu je donet taj Pravilnik koji definiše šta je neprimereno ponašanje i kako treba reagovati u slučaju da do takvog ponašanja dođe. Mi smatramo da je neophodno da Univerzitet ima jedan ovakav dokument“, kaže rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović za novine „Nova“.

Naša sagovornica ističe da je cilj da se pomogne oštećenoj strani i da se vidi da li je čitav slučaj za dalje postupanje i sudsko procesuiranje, ili je reč o slučaju za disciplinski ili etički postupak u okviru univerziteta i fakulteta.

Šta je seksualno uznemiravanje?

Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja je prvi dokument ovakve vrste na visokoškolskoj ustanovi, a on predviđa da se svaki postupak za seksualno uznemiravanje smatra hitnim.

Seksualno uznemiravanje je svaki vid neželjenog, neverbalnog ili fizičkog akta seksualne prirode, koji ima za cilj ili posledicu povredu ličnog dostojanstva studenta ili zaposlenog. Zatim, to je svako omalovažavanje pola, roda ili seksualne orijentacije, kao i navođenje na prihvatanje ponašanja seksualne prirode uz obećavanje nagrade, pretnje ili ucenu.

Ivanka Popović Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Seksualno uznemiravanje je i, kako ovaj pravilnik navodi, upućivanje opaski u vezi pola, roda, seksualne orijentacije, a koje su protivne volji druge osobe, kao i seksualno intoniran govor tela.

Pod ovim vidom uznemiravanja smatraće se i svako upućivanje predloga za intimiziranjem zaposlenom ili studentu protivno njegovoj volji, kao i uskraćivanje prava ili pretnja nanošenjem štete ugledu i časti zaposlenom ili studentu zbog neprihvatanja takvog predloga.

Svako podsticanje na ponašanje opisano u prethodnim slučajeva takođe se smatra seksualnim uznemiravanjem.

Ova zabrana seksualnog uznemiravanja odnosi se i na ponašanje zaposlenog ili studenta van prostorija Univerziteta ili ustanove, ako je u vezi sa mestom rada ili studiranja. Pravilnikom je predviđeno da nikakve štetne posledice neće trpeti osoba koja je pokrenula postupak zaštite ili bila svedok uznemiravanja ili ohrabrivala na pokretanje postupka.

Na svakoj od ustanova postoji i poverenik za ravnopravnost koji je zadužen za prevenciju i sprečavanje seksualnog uznemiravanja, ali i za obuku i vođenje savetodavnog postupka. Poverenik je taj i koji vodi razgovor sa žrtvom i optuženim, ali i zadužen za savetodavnu ulogu u cilju zaštite u ovim slučajevima. Savetodavni postupak se pokreće u roku od šest meseci od trenutka slučaja seksualnog uznemiravanja, a ovaj postupak ne isključuje vođenje i disciplinskog postupka, koji isto tako može i da se vodi u slučaju zloupotrebe prava na zaštitu od uznemiravanja.

Disciplinski postupak

Ako postoji osnovana sumnja da je izvršeno seksualno uznemiravanje, student ili zaposleni mogu da pokrenu postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti drugog studenta ili zaposlenog (u daljem tekstu: „disciplinski postupak“), u skladu sa opštim pravnim aktima Univerziteta i ustanove o disciplinskoj odgovornosti studenata i zaposlenih. Disciplinski postupak može da bude vođen i u slučaju zloupotrebe prava na zaštitu od seksualnog uznemiravanja.

Komentari

Vaš komentar