Foto: Slavica Panić/Nova.rs

JP Elektroprivreda Srbije je 19.04.2021. godine započelo postupak pribavljanja Lokacijskih uslova za izdavanje nove građevinske dozvole za rekonstrukciju i revitalizaciju sa dogradnjom MHE “Pod Gradom” u Užicu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, početkom aprila, poništilo Rešenje o izmenama građevinske dozvole kojom je odobrena rekonstrukcija i revitalizacija nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, početkom aprila doneo Rešenje kojim se investitoru zabranjuje dalje izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru. Građanska čitaonica “Libergraf” smatra da je se nadležni u Gradskoj upravi Užice, ponašaju bahato ne rade u interesu građana.

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice donela je 2018. godine  Rešenje o izmenama pravosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli od 2000. godine, usled izmena u toku građenja, kojim je odobrena rekonstrukcija i revitalizacija objekta stare hidrocentrale na Đetinji.

Postupajući po inicijativi “Libergrafa”, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 05.03.2021. godine donelo Rešenje kojim se poništava rešenje Gradske uprave za urbanizam Užica iz 2018. godine.  Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo je, takođe, na inicijativu “Libergafa”, zabranio dalje izvođenje
radova, započetih 2018. godine, i nalažilo EPS-u da objekat i njegovu okolinu vrati u pređašnje stanje, jer je Gradska uprava izdala građevinsku dozvolu bez saglasnosti tog Zavoda.

Bez obzira na sve odluka „JP EPS je započeo novi postupak pribavljanja lokacijskih uslova za izdavanje nove građevinske dozvole za rekonstrukciju i revitalizaciju sa dogradnjom MHE “Pod Gradom”. Uvidom u dokument pod nazvom „Informacija o lokaciji“, koji je 23.aprila ove godine izdala Gradska uprava , “Libergraf” je saopštio da ta Uprava nastavlja da se ponaša bahato, neodgovorno i suprotno propisima prema staroj užičkoj centrali.

Užice, dim, zagađenje, zagadjenje, vazduh
Foto: Slavica Panić/Nova.rs

“Na osnovu sadržaja tog dokumenta, odgovorno tvrdimo da Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove Grada Užica, prema spomeniku kulture Stara hidrocentrala na Đetinji, nastavlja da se ponaša bahato, neodgovorno i suprotno propisima. Naime, ovaj dokument služi da investitoru pruži informacije o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katarstarskoj parceli na osnovu planskog dokumenta”, kaže iz “Libegrafa” Vladan Sinđić.

Sinđić dodaje da dokument u koji su ostvarili uvid, ne sadrži potpune informacije o ograničenjima gradnje koje je Gradska uprava za urbanizam predložila a Skupština grada usvojila kao Odluku o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji Užice. Ovom odlukom zabranjuje se dalja izgradnja malih hidroelektrana na teritoriji grada Užica do usvajanja izmena i dopuna planske dokumentacije u delu koji se odnosi na pravila uređenja i građenja, kao i drugih uslova za izgradnju malih hidroelektrana.

Na ovaj način Gradska uprava za urbanizam, po tvrdnjama Sinđića, je prekršila dluku Skupštine grada Užice i investitora dovela u zabludu.

“Zahtevamo od Gradske uprave za urbanizam izgradnju i imovinsko pravne poslove Grada Užice da hitno donese Zaključak kojim se odbacuje zahtev investitora JP Elektroprivreda Srbije za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju i revitalizaciju sa dogradnjom MHE “Pod Gradom” jer je pomenutom odlukom Skupštine Grada ova intervencija zabranjena”, poručuju iz “Libergrafa”.

Hidrocentrala na Đetinji puštena je u rad 2. avgusta 1900.godine. To je druga hidrocentrala u svetu koja je funkcionisala po Teslinim principima višefaznih naizmeničnih struja, pet godina nakon hidrocentrale reci Nijagari u SAD. Objekat stare hidrocentrale na Đetinji, sa svojom neposrednom okolinom, kao i užički grad sa podgrađem, se od 1974. godine nalaze pod zaštitom kao nepokretna kulturna dobra od velikog značaja za Republiku Srbiju.

Užička hirdocentrala “Pod Gradom” i još 14 starih hidrocentrala u Srbiji, u vlasništvu je Elektroprivrede Srbije.

Komentari

Svi komentari (0)