Otpustili 60 radnika subotičke fabrike, a nisu im ni rekli

Biznis 11. jun. 202013:29 > 13:36
Podeli:
Foto:Shutterstock

I dok Srbija sumira ekonomske posledice korona krize, a vlast ubeđuje da smo kroz nju prošli gotovo neopaženo, brojni radnici u Srbiji svedoče drugačije i potkrepljuju strepnje da talasi otpuštanja tek slede. Jedan od primera je i vest iz Subotice, gde je vla­snik fa­bri­ke obu­će An­to­nio Bro­ti­ni, još u apri­lu po­ru­či­vao za­po­sle­ni­ma u po­go­nu "Le­o­nar­do" da ne že­li da im da ot­kaz, ali i da do sep­tem­bra ne mo­že da im is­pla­ti za­ra­du. Kako piše "Politika", on se očigledno predomislio, jer osim što ka­sni u is­pla­ti za­ra­da, vla­snik je ipak i svi­ma dao ot­kaz, a da oko 60 pre­o­sta­lih rad­ni­ka o to­me ni­je ni oba­ve­stio.

„Jed­na od že­na je u po­ne­de­ljak mo­ra­la u bol­ni­cu, ali joj je re­če­no da ne mo­gu da je pri­me, jer joj knji­ži­ca ni­je ove­re­na. Ta­da smo se ras­pi­ta­le i sa­zna­le da smo sve od­ja­vlje­ne sa po­sla 5. ju­na, a da o to­me ni­šta ni­smo zna­le“, pri­ča za Po­li­ti­ku Ire­na Te­no­di, pred­sed­ni­ca no­vo­for­mi­ra­ne or­ga­ni­za­ci­je sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta u fa­bri­ci „Le­o­nar­do“.

Ka­že da ni­je bi­lo neo­če­ki­va­no da će rad­ni­ci do­bi­ti ot­kaz kao teh­no­lo­ški vi­šak, jer pro­ble­mi u fa­bri­ci, i to u ma­tič­noj fir­mi u Ita­li­ji, po­sto­je još od ja­nu­a­ra, ali ih je iz­ne­na­di­lo da je ura­đe­no sve su­prot­no od ono­ga što na­la­že za­kon.

„Mi smo tre­ba­li da do­bi­je­mo ot­prem­ni­ne, da bu­de­mo pro­gla­še­ni teh­no­lo­škim vi­škom i na­kon to­ga i od­ja­vlje­ni u Na­ci­o­nal­noj slu­žbi za za­po­šlja­va­nje. Ov­de je sve ura­đe­no obr­nu­to, mi smo prak­tič­no do­bi­le ot­ka­ze, a da to ni­smo zna­le, o to­me nas ni­ko ni­je oba­ve­stio, ni­ti smo u tom tre­nut­ku pot­pi­sa­le bi­lo ka­kvo re­še­nje. Rad­ni­ke je naj­vi­še i po­go­di­lo to da nas ni­ko ni­je oba­ve­stio o na­šoj sud­bi­ni“, ka­že Te­no­di.

Po­što su od mar­ta i apri­la, u za­vi­sno­sti ka­da su za­u­sta­vlje­ni po­je­di­ni rad­ni pro­ce­si, rad­ni­ci bi­li na pri­nud­nom od­mo­ru, a ni­su pri­ja­vlje­ni Na­ci­o­nal­noj slu­žbi za za­po­šlja­va­nje kroz pro­gram re­ša­va­nja teh­no­lo­škog vi­ška, nji­hov sta­tus je ostao u prav­nom va­ku­u­mu.

Pred­sed­ni­ca sin­di­ka­ta ka­že da ka­da se već pro­ču­lo da su od­ja­vlje­ni sa svo­jih rad­nih me­sta, rad­ni­ke su po­če­li da po­zi­va­ju ka­ko bi pot­pi­sa­li re­še­nje o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa. „Isto­vre­me­no nji­ma se da­je i ne­ki pa­pir ko­ji ne­ma ni­ka­kvu za­kon­sku for­mu, a po osno­vu ko­jeg bi se od­re­kli ot­prem­ni­ne. To se či­ni na na­čin ko­ji pred­sta­vlja na­go­va­ra­nje ka­ko bi se lju­di od­re­kli ono­ga što im pri­pa­da po za­ko­nu“, ka­že Te­no­di.

Ono što je ču­di je­ste to i da fa­bri­ka „Le­o­nar­do“ tre­nut­no ne­ma za­kon­skog za­stup­ni­ka, sa­mo slu­žbe­ni­cu ko­ja oba­vlja ad­mi­ni­stra­tiv­ne po­slo­ve za vla­sni­ka u Ita­li­ji. U tre­nut­ku po­čet­ka kri­ze u fir­mi, mar­ta ove go­di­ne, u fa­bri­ci je ra­di­lo 150 rad­ni­ka, pre­te­žno že­na. Po­ste­pe­no su od­la­zi­le u dru­gu ne­tom otvo­re­nu kon­ku­rent­sku fir­mu, te je sa­da u fa­bri­ci osta­lo oko 60 rad­ni­ka. Pre­ma ra­ču­ni­ci sa­mih rad­ni­ka vla­snik za­po­sle­ni­ma du­gu­je ukup­no oko sto hi­lja­da evra, a tu su ura­ču­na­te za­o­sta­le, ne­is­pla­će­ne za­ra­de od apri­la, ni­su im is­pla­će­na da­va­nja za put­ni tro­šak i mi­nu­li rad, kao i ot­prem­ni­ne ko­je iz­no­se oko 10 hi­lja­da di­na­ra po go­di­ni rad­nog sta­ža u pred­u­ze­ću. Fa­bri­ka je ina­če iz­ra­đi­va­la gor­nje de­lo­ve obu­će, ra­di­lo se o ci­pe­la­ma vr­hun­skog kva­li­te­ta ra­đe­nih osim za ma­tič­nu fir­mu „Pa­ker­son“, i za svet­ske mod­ne bren­do­ve.

Rad­ni­ci su se obra­ti­li i in­spek­ci­ji ra­da ko­ja se ogla­si­la ne­na­dle­žnom, lo­kal­na kan­ce­la­ri­ja om­bud­sma­na je sa­mo kao po­sred­nik po­mo­gla rad­ni­ci­ma u is­pal­ti za­ra­da za mart, ali ne­ma­ju za­kon­skih ovla­šće­nja, te im je osta­lo da uz prav­nu po­moć ko­ju im pru­ža sin­di­kat, prav­du po­je­di­nač­no po­tra­že na su­du.

Koliko je ljudi ostalo bez posla?

Ministar rada Zoran Đorđević je neposredno po završetku vanrenog stanja izneo računicu prema kojoj je od od 15. marta do 10. maja 15.987 građanin izgubio posao.

Međutim, imajući u vidu stanje u nekim drugim zemljama, to, kaže ministar, pokazuje koliko su mere koje su preduzete bile dobre. Sa druge strane, predstavnici brojnih sindikata tvrde da tek od septembra slede talasi otkaza.

Situacija u srpskoj privredi sada deluje dosta dobro, jer deluju mere Vlade, ali postoji bojazan da na jesen, u novembru, kada prestane dejstvo aktuelnih mera, bude većih otpuštanja radnika, izjavio je ranije predsednik Ujedinjenog granskog sindikata“Nezavisnost“ Zoran Stojiljković.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar