Foto:EPA/SEDAT SUNA

Narodna banka Srbije (NBS) je prethodnih dana, nakon neposredne kontrole ovlašćenih menjača privremeno oduzela ovlaščenja i zabranila rad za 129 menjačnica.

Iz NBS naglašavaju da su od početka međunarodne krize u Ukrajini pojačali broj neposrednih kontrola menjačnica, radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti prilikom obavljanja menjačkih poslova, sa akcentom na formiranje i primenu kupovnog i prodajnog kursa za efektivu i naplaćivanje provizije, kao i druge nepravilnosti koje utiču na zakonitost obavljanja menjačkih poslova.

Privremenu zabranu rada menjačnicama NBS može propisati kada se kod ovlašćenih menjača utvrdi manjak ili višak u blagajni deviznih i dinarskih sredstava, u slučaju da je neovlašćeno lice obavljalo menjačke poslove, kada menjač nema jedinstvenu kursnu listu na svim menjačkim mestima ili nema istaknutu kursnu listu i listu provizije koju je dužan da istakne.

Takođe, privremeno će biti zatvorene i one menjačnice koje na menjačkom mestu nemaju kopije ugovora sa bankom, nisu dostavile NBS ugovor o zakupu, kao i u slučaju da je menjač evidentirao transakcije u određenom iznosu, a da na video snimcima nema stranke, što znači da su transakcije obavljene van menjačkog mesta. Menjačnica može izgubiti dozvolu privremeno ako u potvrdi o prodaji dolara nisu uneti potrebni podaci o fizičkom licu, piše Biznis.rs. 

Narodna banka Srbije u postupku kontrole može doneti rešenje o privremenom oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima u periodu do 30 dana, ukoliko ovlašćeni menjač ne ispunjava uslove za obavljanje menjačkih poslova, odnosno postupa suprotno odredbama zakona ili propisa.

Pored toga, ako nakon isteka perioda na koji su privremeno oduzeta ovlašćenja menjačnici ponovo se utvrde nepravilnosti, Narodna banka Srbije donosi rešenje o trajnom oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima tog menjača.

„Osim toga, donosi se rešenje o privremenoj zabrani obavljanja menjačkih poslova na kontrolisanom menjačkom mestu u periodu do 30 radnih dana ako ovlašćeni menjač ne omogući ovlašćenom licu uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata, odnosno ne dozvoli privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i gotovine u dinarima“, objašnjavaju iz NBS.

Trajno oduzimanje dozvole menjačnicama obavlja se u slučaju da je ovlašćeni menjač prestao da ispunjava uslove za obavljanje menjačkih poslova predviđene zakonom i propisom Narodne banke Srbije ili da nije počeo sa radom u roku od 30 dana od dana prijema ovlašćenja.

Uslov za trajno oduzimanje dozvole može biti i da je ovlašćenje izdato na osnovu neistinitih i netačnih podataka, da ovlašćeni menjač nije izvršio nalog za otklanjanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti iz rešenja Narodne banke Srbije ili da bez opravdanog razloga ne obavlja menjačke poslove u trajanju dužem od pet radnih dana.

Rešenje Narodne banke Srbije je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor, ali tužba protiv ovog rešenja ne može sprečiti niti odložiti njegovo izvršenje.

Ukoliko u postupku kontrole utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u obavljanju menjačkih poslova, Narodna banka Srbije nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Za menjačnice koje ne postupaju u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast propisana je prekršajna odgovornost – za pravno lice novčana kazna od 100.000 do dva miliona dinara, za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara.

Iz Narodne banke Srbije ističu da će u okviru svoje nadležnosti i u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu formiranja i primene kursa u menjačnicama, a u cilju zaštite građana i finansijske stabilnosti.

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)