Krušik
Fabrika Krušik Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Državni revizori otkrili su neprijavljenih 16,4 miliona dolara koje je kompanija “GIM” naplatila više za izvoz robe iz “Krušika”, nego što je to ugovorom bilo predviđeno.

Kontrolišući završne račune korporacije „Krušik“, koja proizvodi oružje, Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je niz nepravilnosti.

Među njima je i ona da od sedam izvoznika sa kojima je “Krušik” sarađivao u 2018, tri nisu dostavila dokumentaciju o obavljenoj prodaji, na šta ih obavezuje zakon. To su: “Krupnik”, “GIM” i “Jugoimport SDPR”.

Međutim, samo jedan izvoznik nije poštovao ugovorenu cenu iz komisionog ugovora sklopljenog sa “Krušikom”, a to je preduzeće “GIM”, koje se u javnosti dovodi u vezu sa ocem aktuelnog ministra policije – Brankom Stefanovićem.

“GIM” je robu “Krušika” prodao stranom kupcu po 65 odsto većoj ceni u odnosu na onu iz komisionog ugovora. Dobijenu razliku od 10,1 milion dolara u 2018. nije prijavio “Krušiku”.

Revizori su utvrdili da je isto uradio i godinu pre, podigavši cenu za 69 odsto, dobivši iznos od 6,3 miliona dolara preko ugovorenog. Ni za ovaj posao “Gim” nije položio račune “Krušiku”.

O kakvim je ugovorima reč

DRI podseća da “Krušik” sa izvoznicima ima zaključene komisione ugovore.

„Po njima izvoznici, kao komisionari, u svoje ime, a za račun društva ‘Krušik’ kao komitenta, prodaju proizvode društva, u skladu sa dozvolom za izvoz Ministarstva trgovine“, objašnjava DRI.

Kako se navodi, prema Zakonu o obligacionim odnosima, dobra koja se prodaju preko komisionara su u vlasništvu “Krušika” sve do momenta prodaje trećem licu.

Po istom zakonu je izvoznik dužan da “Krušiku”, kad obavi prodaju, položi račun o obavljenom poslu “bez nepotrebnog odlaganja”. Takođe, propisano je da, ako je posao zaključen po povoljnijim uslovima od onih određenih koncesionim ugovorom, sva tako postignuta korist pripada – “Krušiku”.

krušik gim
Branko Stefanović, otac ministra Nebojše Stefanovića / Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

„‘GIM’ je gotove proizvode Holding kompanije ‘Krušik’ prodavao po većoj jediničnoj ceni u odnosu na ugovorene cene u komisionim ugovorima po kojima je  ‘Krušik’ izdavalo račune prema komisionaru. Nakon izvršene prodaje, ‘Gim’ nije dostavljao obračun komisione prodaje, a što je bio u dužan po članu 780. Zakona o obligacionim odnosima“, napominju revizori.

Odakle posrednik…

Tokom kontrole državnih revizora, “Krušik” je tražio od izvoznika da mu dostavi propisanu dokumentaciju. Iz nje se vidi da se “GIM” obavezao da će robu za valjevski “Krušik” tokom 2017. i 2018. godine prodati za 24,8 miliona dolara.

Umesto toga, kako stoji u Izveštaju DRI, prodao ju je za 41,2 miliona dolara. Tako je prihodovao čak 16,4 miliona dolara više, o čemu nije izvestio “Krušik”.

I ne samo to. U tom poslu, tokom dve godine, neimenovani posrednik u inostranstvu zaradio je 8,6 milona dolara, iako ugovorima između “GIM-a” i “Krušika” nije uopšte predviđena mogućnost da posrednik uopšte postoji.

… i ko ga je platio

Prema navodima iz izveštaja, “GIM” je stranog posrednika namirio – posredno. Doduše, navodi se da je reč o 6,7 miliona dolara, koje je strani kupac platio stranom posredniku, preko ugovora o prenosu.

Na taj način, namirujući posrednika, strani kupac je namirio i svoja dugovanja prema “GIM-u” za kupljenu robu.

Problem je što ta potraživanja od stranog kupca, koje je “GIM” koristio za namirenje posrednika, ne pripadaju njemu već – “Krušiku”.

Šta kaže “Krušik”

Dva dana po objavi izveštaja DRI, reagovao je i HK “Krušik”, ne demantujući izveštaj državnih revizora, već tumačenje “određenih medija i narodnog poslanika Miroslava Aleksića” i tvrdeći da su delovi izveštaja izvučeni iz konteksta, te da nisu tačni i ne prikazuju realno i istinito činjenično stanje.

“Krušik” podseća da je reč o komisionim ugovorima i da je razlika u ceni u odnosu na ono što piše u njima i cene iz ugovora sa krajnjim korisnikom jednaka troškovima avionskog i drumskog transporta, osiguranja, špedicije i posrednika, što je sve dokumentovano odgovarajućim ugovorima i fakturama kao dokazima o plaćanju.

„‘GIM’ je obaveze prema posredniku izmirio zaključenjem ugovora o asignaciji dana 1. februara 2019. godine, kojim je koristio potraživanja od ino kupca koja prema Zakonu o obligacionim odnosima pripadaju ‘Krušiku’, za plaćanje svojih obaveza prema posredniku, bez prethodno pribavljene saglasnosti ‘Krušika’ na fakturisane troškove posrednika“, ističe se u izveštaju DRI.

Potpis za obračun

Na obračun izvoza koji je uradio “GIM”, saglasnost je, svojim potpisom, ipak dao generalni direktor “Krušika”.

„Generalni direktor ‘Krušika’ svojim potpisom je dana 25. oktobra 2019. godine dao saglasnost na podneti obračun izvoza za 2018. godinu, i 28. oktobra 2019. na podneti obračun izvoza za 2017. godinu. Time je dao saglasnost na podnete troškove preduzeća ‘GIM’ koji nisu predviđeni zaključenim komisionim ugovorima, a nastali su u vezi sa realizacijom komisione prodaje“,  navodi se u izveštaju DRI