Foto: FIBA

Marina Maljković ponosna je na podvig ženske košarkaške reprezentacije Srbije, koja je osvojila evropsko zlato.

PROČITAJTE JOŠ

Košarkašice su sa 63:54 nadigrale Francusku u svim segmentima igre, na kraju su došle do zasluženog najvišeg postolja.

Pala je Španija kao domaćin, onda i Belgija u trileru, jagoda na torti je završni trijumf.

„Igra­li smo rat­nič­ki skroz… Na­ša ze­mlja je ma­la, ali je to ze­mlja pra­vih rat­ni­ka, ili u ovom slu­ča­ju rat­ni­ca. A dru­ga stvar, po­red to­ga, od­gi­ra­li smo i teh­nič­ki i tak­tič­ki do­bro. Gla­vom smo osta­li tu gde je tre­ba­lo. Mi­slim da je ovo stvar­no bi­la, ono što sam i traži­la – jed­na od­lič­na par­ti­ja košar­ke, ko­ju mi tre­ni­ra­mo sva­ki dan. Do sa­da smo igra­li vr­lo do­bre utakmi­ce, že­le­li smo da ova u fi­na­lu bu­de stvar­no od­lič­na.“

Iako to ne radi, Maljkovićeva je mo­ra­la da izdvoji jed­nu igračicu – So­nju Va­sić.

„Za­slu­ži­la je se ove div­ne tre­nut­ke ko­je je ov­de do­ži­ve­la.“

Nema puno vremena za slavlje, idu Olim­pij­ske igre.

„Sad dok smo sta­ja­li na po­sto­lju, Ti­na Kra­ji­šnik ko­joj je ovo pr­va me­da­lja, mi je re­kla: ‘Jao tre­ne­ru, za ovo se ži­vi’. Da. Ta­ko je! Za­što bi­smo sa­da stali? Haj­de da po­no­vi­mo ovo“, po­ru­či­la je Malj­ko­vi­će­va.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare