Guše se u zagađenju, a mesecima kasne sa merenjem kvaliteta vazduha